Algemene voorwaarden Good Vibes Academy

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en transactie tussen Good Vibes Academy en derden.  


1. Contactgegevens.

Good Vibes Academy zal de contactgegevens van klanten of mensen die op de mailinglijst staan ingeschreven niet delen met derden en houdt zich aan de privacywetgeving rond bijhouden van contactgegevens. Meer informatie over de privacyregeling van Good Vibes Academy vind je hier.


2. Materiaal Good Vibes Academy

De programma’s die op de website (www.goodvibesacademy.be) aangeboden worden, werkboeken die gebruikt worden of informatie die beschikbaar is in de online Academy (https://goodvibesacademy.thehuddle.nl/resources#login) staan, mogen niet gekopieerd of gedeeld worden met derden zonder schriftelijke toestemming van Good Vibes Academy.


4. Bijzondere vrijstellingsregeling

Good Vibes Academy valt onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. (Artikel 56 van het BTW-wetboek) en is geregistreerd als gezin coaching. Er wordt steeds 0% BTW aangerekend bij elke transactie of aankoop bij Good Vibes Academy.


5. Registratie gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding is een niet-gereguleerd beroep. In het kader van deze overeenkomst zullen we altijd alleen de services bieden die hierin worden vermeld, en als we vaststellen dat we u niet kunnen helpen, zullen we u doorverwijzen naar een bevoegde persoon die u kan helpen.

De klant verstaat dat Good Vibes Academy geen psychologisch of medisch advies kan verstrekken en dat begeleiding op geen enkele manier een deugdelijke behandeling door een erkende zorgverlener mag vervangen. Good Vibes Academy functioneert niet als een erkende arts, psycholoog, psychiater, Master in Family Therapy (MFT) of een Master in Social Work (MSW) en de bovengenoemde diensten vallen niet onder de vereiste licenties in de woonstaat van Good Vibes Academy, noch worden ze gereguleerd door een overheidsinstantie.


6. Betaling programma's en diensten

6.A. Vooraf betaling

Alle diensten en programma’s worden vooraf betaald. Het is niet mogelijk om een programma of coaching te starten alvorens de betaling is voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en met wederzijds akkoord. Het is onder geen enkele voorwaarde mogelijk om geld terug te vragen.

6.B. Betaaltermijn van vijf werkdagen

De klant gaat ermee akkoord om de besproken betaling te voldoen binnen vijf werkdagen, tenzij anders overeengekomen en vermeld in de overeenkomst. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal eenmalig een herinnering gestuurd worden. Blijft de betaling uit, dan zal er een incassobureau de betaling invorderen.

6.C. Betaling in termijnen.

Betaling in termijnen kan besproken worden, mits betaling van een voorschot t.w.v. 50% van de totale aankoopprijs.

6.D. Eenzijdig beëindigen van de afgesloten overeenkomst door klant

Tot tien werkdagen na het opstellen van de verkoopovereenkomst is het mogelijk om eenzijdig het contract op te zeggen door dit schriftelijk mee te delen via mail naar support@goodvibesacademy.be (met antwoordbevestiging). De betaalde bedragen zullen volledig worden terug gestort (exclusief transactiekosten). Na tien werkdagen is het niet meer mogelijk om de verkoopovereenkomst op te zeggen en moet het totaalbedrag van de overeenkomst betaald worden binnen de afgesproken termijn.

6.E. Eenzijdig beëindigen van de afgesloten overeenkomst door Good Vibes Academy

Good Vibes Academy kan eenzijdig beslissen om de samenwerking stop te zetten als blijkt dat de samenwerking niet vruchtbaar is of als blijkt dat de groepsdynamiek negatief beïnvloedt wordt door de aanwezigheid van een deelnemer. Good Vibes Academy dient hiervoor geen toestemming of bevestiging te vragen bij de klant. Good Vibes Academy zal een aangepaste samenwerking voortellen en om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Het is niet mogelijk om geld terug te vragen. Good Vibes Academy zal naar eer en geweten een correct voorstel doen wat gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke samenwerking en alle mogelijke moeite doen om de klant bij het gewenste resultaat te brengen. Over deze regeling valt niet te discussiëren of onderhandelen.


7. Kosteloos annuleren van een afspraak

Alle afspraken die worden ingeboekt kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden.  De klant dient bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak. Dit kan via e-mail naar support@goodvibesacademy.be (met antwoordbevestiging), via de link naar Calendly of telefonisch op het nummer: +32 499 25 10 85.

Heb je via e-mail een afspraakbevestiging ontvangen van Calendly? Dan kan je de afspraak rechtstreeks annuleren via de link in de afspraakbevestiging of reminder die twee dagen voor de afspraak ontvangt.

Klanten die zonder verwittigen niet komen opdagen (no-show), verliezen hierbij het recht op het afspraakmoment dat vooraf betaald is of onderdeel is van een samenwerking. Het is niet mogelijk geld terug te vragen.

Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag de afspraak geannuleerd worden door Good Vibes Academy. De afspraak kan in overleg wel uitgevoerd worden, rekening houdend met het geplande eind uur.

In geval van overmacht, hoeven beide partijen zich niet aan de annuleringsvoorwaarden te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.


8. Resultaten programma's en trainingen Good Vibes Academy

8.A. Vooropgestelde gewenste resultaten behalen

De klant gaat ermee akkoord om de verantwoordelijkheid voor zijn resultaat volledig op zich te nemen. Good Vibes Academy verbind zich er mee om de klant zo goed mogelijk te begeleiden bij het behalen van het gewenste resultaat.

8.B. Delen van informatie in functie van het gewenste resultaat

De klant gaat ermee akkoord om alle informatie met Good Vibes Academy te delen waar uitdagingen of hulp gewenst is. De klant gaat ermee akkoord dat kwesties die niet gedeeld zijn met Good Vibes Academy, niet opgelost worden of de succesvolle verwezenlijking van zijn doelen kan belemmeren. Good Vibes Academy gaat ermee akkoord om de best mogelijke moeite te doen om de klant te assisteren en te begeleiden bij het oplossen van de kwesties die gedeeld worden. Good Vibes Academy houdt alle informatie die gedeeld wordt als vertrouwelijke informatie die verder niet met derden gedeeld wordt.

8.C. Kwaliteitsgarantie online programma's

Good Vibes Academy heeft de online programma’s gemaakt als begeleiding in een bewustzijnsproces. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de aangeboden programma’s volgens de gegeven instructies te gebruiken om het gewenste resultaat te behalen.

8.D. Verplichte opdrachten

De klant gaat ermee akkoord dat er verplicht opdrachten moeten worden uitgevoerd tussen de gesprekken of tijdens het volgen van programma’s om de gewenste resultaten te bereiken.. De klant doet alle mogelijke moeite om deze taken te voldoen. De klant gaat er verder mee akkoord dat als de opdracht niet uitgevoerd is, de uitkomst van de begeleiding niet voorspeld of verhaald kan worden.


8.E. 80% verplichte aanwezigheden op trainingsmomenten.

Als klanten minder dan 80% aanwezig zijn op de trainingsmomenten van een programma, kan Good Vibes Academy niet garant staan dat het vooropstelde resultaat bereikt wordt.


9. Good Vibes MEMBERSHIP

Bij aanvang van het Good Vibes MEMBERSHIP ga je akkoord met een samenwerking van 12 maanden. Het is niet mogelijk om het membership vroegtijdig stop te zetten. Na twaalf maanden stopt het MEMBERSHIP en de bijhorende betaling automatisch. 


10. Tijdsduur samenwerking

De overeenkomst die gemaakt is, dient binnen de vooropgestelde periode uitgevoerd te worden. Uiterlijk 1 maand na de vooropgestelde einddatum vervallen de sessies en workshops die nog niet zijn opgenomen, tenzij onderling anders overeengekomen met schriftelijke bevestiging. De toegang tot de online Academy wordt stopgezet van zodra de vooropgestelde periode ten einde loopt. 


@2020 Good Vibes Academy - support@goodvibesacademy.be - BE0822 097 269 - Laatste wijziging 07/07/2021

arrow_drop_up arrow_drop_down